Traži
13. prosinac 2018 ..:: Formule » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 Mehanika

Kinematika, Dinamika, Rad, energija i snaga, Mehanika fluida (ukupno 23)

Kinematika (4)
Jednoliko gibanje po pravcu, Jednoliko ubrzano gibanje, Kružno gibanje, Kosi hitac
Dinamika (7)
Gravitacijska sila, Drugi Newtonov zakon, Impuls sile i količina gibanja, Sila trenja, Centrifugalna sila, Moment sile
Rad, energija i snaga (7)
Rad, Kinetička energija, Gravitacijska potencijalna energija, Elastična potencijalna energija, Zakon očuvanja energije, Relativistička energija, Snaga
Mehanika fluida (5)
Gustoća, Tlak, Uzgon, Tok fluida, Bernoullijev teorem

      

© Hologram 2005-2015