Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Zračenje crnog tijela

Previous Chapter Next

Snaga zračenja s površine A crnog tijela temperature T određena je Stefan-Boltzmannovim zakonom:

 je Stefan-Boltzmannova konstanta.

Položaj maksimuma valnih duljina u spektru zračenja crnog tijela temperature T određen je Wienovim zakonom:

 je Wienova konstanta.


      

© Hologram 2005-2019